Stanovy svazku

Část I. Základní ustanovení

Článek 1
Založení svazku a jeho právní postavení

 1. Svazek obcí Region Cezava byl založen smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí, uzavřenou v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění a s v souladu ustanovením § 20i a 20j občanského zákoníku v platném znění.
 2. Svazek obcí Region Cezava je právnickou osobou (dále jen svazek).

Článek 2
Název a sídlo členů svazku

Název a sídlo členů svazku:

 1. Obec Blučina, nám. Svobody 119, PSČ 664 56, IČ: 281611
 2. Obec Kobylnice, Na Budínku 240, PSČ 664 51, IČ: 488160
 3. Obec Měnín, Měnín 34, PSČ 664 57, IČ: 282090
 4. Obec Moutnice, Moutnice 277, PSČ 664 55, IČ: 282154
 5. Obec Nesvačilka, Nesvačilka 102, PSČ 664 54, IČ: 637505
 6. Obec Nikolčice, Hlavní 85, PSČ 693 01, IČ: 283410
 7. Obec Otmarov, Otmarov 56, PSČ 664 57, IČ: 488259
 8. Obec Otnice, Školní 470, PSČ 683 54, IČ: 292206
 9. Obec Rajhradice, Opatovická 93, PSČ 664 61, IČ: 488 291
 10. Obec Sokolnice, Komenského 435, PSČ 664 52 , IČ: 28 2596
 11. Obec Telnice, Růžová 243, PSČ 664 59, IČ: 282677
 12. Obec Těšany, Těšany 141, PSČ 664 54, IČ: 282693
 13. Obec Újezd u Brna, Komenského 107, PSČ 664 53, IČ: 282 740
 14. Obec Žatčany, Obec Žatčany 125, PSČ 664 53, IČ: 282944
 15. Město Židlochovice, Masarykova 100, PSČ 667 01, IČ: 282979

Článek 3
Název, sídlo svazku

 1. Název svazku: Region Cezava
  Sídlo svazku: Moutnice 277, 664 55 Moutnice
  IČ : 711 81 199

Článek 4
Trvání svazku

 1. Svazek se zakládá na dobu neurčitou.

Článek 5
Předmět činnosti svazku

 1. Předmětem činnosti svazku je ochrana a prosazování společných zájmů členů svazku zejména při:
  1. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod
  2. úkolech v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata
  3. zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území
  4. udržení, obnově a rozvoji místních kulturních a společenských tradic, životního stylu, pospolitosti venkovského obyvatelstva a vědomí vlastní zodpovědnosti za obnovu a rozvoj obcí
  5. rozvoji hospodářství v obcích s využitím místních hmotných zdrojů a zaměstnanosti místního obyvatelstva
  6. zachování a obnově vlastního obrazu obcí, jejich sepětí s krajinou, specifického rázu venkovské zástavby, jeho přirozené a jedinečné působivosti v místě a krajině
  7. úpravě a čistotě veřejných prostorů a staveb, zlepšování občanské vybavenosti a technické infrastruktury včetně technických zařízení pro ochranu životního prostředí
  8. udržení, obnově a rozvoji účelného využívání přirozeného produkčního potenciálu venkovské krajiny, při zachování a rozvíjení jejích přírodních, obytných a estetických hodnot
  9. výměně zkušeností z realizace místních programů obnovy vesnice a formulování společných stanovisek k jednotlivým oblastem obnovy vesnice
  10. operativním předávání informací o programech obnovy a rozvoje vesnice (u nás i v zahraničí)
  11. vytváření podmínek pro systematický komplexní rozvoj území svazku dle strategických rozvojových dokumentů svazku.

Část II. Členství ve svazku, členské příspěvky

Článek 6
Členství ve svazku

 1. Členem svazku se může stát každá obec, která se chce účastnit prací při naplňování předmětu činnosti svazku.
 2. Členství ve svazku je dobrovolné. Vniká zapsáním do seznamu členů po schválení VH.
 3. O členství ve svazku se může ucházet město nebo obec na základě rozhodnutí příslušného zastupitelstva města či obce. O přijetí na základě písemné přihlášky rozhoduje valná hromada.
 4. Každý člen svazku je ve svazku zastoupen jedním zástupcem, přičemž každý člen má jeden hlas.
 5. Členství ve svazku neomezuje právo členů svazku vstupovat do jiných sdružení právnických osob, resp. svazků obcí.
 6. Členstvím ve svazku zůstávají nedotčené působnosti, pravomoci a odpovědnost samosprávných orgánů sdružených měst a obcí.
 7. Členové svazku mají právo:
  1. účastnit se valné hromady prostřednictvím svého delegáta s hlasem rozhodujícím, případně toto právo delegovat na jiného člena svazku,
  2. volit orgány svazku a kandidovat do nich své zástupce,
  3. účastnit se delegovanými odborníky činností v komisích svazku,
  4. využívat majetek a zařízení svazku,
  5. vyžadovat od výkonných a kontrolních orgánů svazku informace o jeho činnosti, finanční situaci a nahlížet do jejich dokladů.
 8. Členové svazku jsou povinni:
  1. napomáhat podle svých možností uskutečňování cílů a úkolů svazku vymezených v předmětu činnosti a vyplývajících z usnesení orgánů svazku,
  2. aktivně se podílet na práci svazku, zejména zúčastnit se zasedání valné hromady a dalších orgánů svazku, v nichž mají svého delegáta,
  3. chránit dobré jméno svazku,
  4. respektovat rozhodnutí svazku, která byla právoplatně přijata,
  5. přispívat svou činností k rozvoji venkova, dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy,
  6. zaplatit členský příspěvek.
 9. Členství ve svazku zaniká:
  1. rezignací na členství ze strany člena doručenou v písemné formě předsedovi svazku,
  2. rozhodnutím valné hromady svazku o vyloučení.
 10. Při zániku členství nevzniká členu svazku nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek 7
Členské příspěvky

 1. Činnost svazku je financována zejména z ročních členských příspěvků členů, darů, příjmů z publikační činnosti a finančních dotací ze státních i nestátních zdrojů.
 2. Každý člen svazku je povinen uhradit členské příspěvky ve výši, kterou stanoví valná hromada svazku. Termíny úhrady členských příspěvků stanoví valná hromada svazku.
 3. Členské příspěvky se hradí bezhotovostním převodem na účet svazku, pokud valná hromada svazku nerozhodne jinak.

Část III. Organizace svazku

Článek 8
Orgány svazku

 1. Orgány svazku jsou:
  1. valná hromada,
  2. předsednictvo,
  3. revizní komise,
  4. předseda svazku.
 2. Do orgánů svazku mohou být voleni pouze členové svazku.

A) Valná hromada

Článek 9
Postavení a působnost valné hromady

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem svazku. Je tvořena zástupci všech členů svazku.
 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží:
  1. rozhodnutí o změně stanov,
  2. rozhodnutí o výši členských příspěvků,
  3. rozhodnutí o termínu a způsobu úhrady členských příspěvků,
  4. volba a odvolání členů předsednictva, včetně volby předsedy a místopředsedy svazku,
  5. jmenování tajemníka svazku v případě, je-li tato funkce zřízena,
  6. přijetí a vyloučení člena svazku (viz článek 6, odstavec 2 a 3),
  7. volba členů revizní komise,
  8. schválení rozpočtu a závěrečného účtu svazku,
  9. rozhodnutí o sloučení, rozdělení, ukončení činnosti a jiných změnách právní formy svazku,
  10. rozhodnutí o způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku svazku,
  11. schválení jednacího řádu valné hromady, předsednictva a revizní komise
  12. rozhodnutí o nabytí a převodu investičního majetku
  13. rozhodnutí o dalších otázkách, které si valná hromada k rozhodnutí vyhradí
 3. Valná hromada může svěřit předsednictvu část své pravomoci provádět rozpočtová opatření.

Článek 10
Jednání valné hromady

 1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok.
 2. Každý člen svazku je oprávněn účastnit se prostřednictvím svého zástupce valné hromady a hlasovat na ní. Každý člen svazku má jeden hlas.
 3. Té části valné hromady, která projednává a schvaluje účetní závěrku, se může zúčastnit též auditor, který ověřoval účetní závěrku svazku.
 4. O účasti dalších osob (např. hostů) může rozhodnout předsednictvo. Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy.
 5. Způsob svolání a jednání valné hromady upravuje jednací řád valné hromady.

Článek 11
Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada je způsobilá usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů svazku.
 2. O dodatečném zařazení dalšího bodu na pořad jednání, který nebyl uveden v oznámeném pořadu jednání, rozhodne valná hromada hlasováním.
 3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů svazku, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.
 4. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdána nejméně nadpoloviční většina platných hlasů všech členů svazku.
 5. Kvalifikovaná většina je zapotřebí pro rozhodnutí valné hromady o:
  1. změně stanov svazku,
  2. výši členských příspěvků,
  3. přijetí nového člena svazku,
  4. vyloučení člena svazku,
  5. volbě a odvolání členů předsednictva,
  6. majetkové účasti v jiné společnosti.
  7. nabytí a převodu investičního majetku
 6. Hlasování na valné hromadě probíhá aklamací, pokud valná hromada nerozhodne jinak.

B) Předsednictvo

Článek 12
Postavení a působnost předsednictva

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem valné hromady.
 2. Předsednictvo rozhoduje o všech záležitostech svazku, které nejsou stanovami svazku, nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do působnosti valné hromady.
 3. Předsednictvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
 4. Předsednictvu přísluší zejména:
  1. řídit činnost svazku,
  2. zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, kontrolovat hospodaření podle něj a provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném valnou hromadou,
  3. svolávat valnou hromadu,
  4. zajistit zpracování a předkládat valné hromadě:
   • návrh koncepce činnosti svazku,
   • návrh na změnu stanov,
   • roční zprávy o činnosti svazku a o stavu jeho majetku, včetně inventarizace,
   • návrh rozpočtu a závěrečného účtu svazku,
  5. vést seznam členů svazku.

Článek 13
Složení a funkční období předsednictva

 1. Předsednictvo svazku má pět členů. Členem předsednictva může být kterýkoliv člen svazku. V čele předsednictva je předseda svazku, kterého v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda svazku.
 2. Členové předsednictva, včetně předsedy svazku a místopředsedy svazku jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou svazku.
 3. Funkční období předsednictva je dvouleté, neskončí však dříve, než je valnou hromadou zvoleno nové předsednictvo a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba člena předsednictva je možná.
 4. Člen předsednictva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Předsednictvo je povinno projednat odstoupení člena předsednictva na nejbližším zasedání poté, co rezignaci obdrželo. Kooptace jiného člena předsednictva není možná.
 5. Pokud ze své funkce odstoupí jeden člen předsednictva, pracuje dále předsednictvo ve čtyřčlenném složení. Při odstoupení dvou a více členů předsednictva musí být svolána do 30 dnů mimořádná valná hromada k volbě nového předsednictva.
 6. Pokud ze své funkce odstoupí předseda svazku i místopředseda svazku, nebo místopředseda odstoupil již dříve, svolá mimořádnou valnou hromadu nejstarší člen předsednictva.

Článek 14
Zasedání předsednictva

 1. Předsednictvo zasedá podle potřeby.
 2. Předsednictvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
 3. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání předsednictva je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů předsednictva.

C) Revizní komise

Článek 15
Postavení a působnost revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem svazku.
 2. Revizní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a usneseními valné hromady.
 3. Revizní komisi přísluší zejména:
  1. kontrolovat dodržování obecně platných předpisů ve svazku, těchto stanov a usnesení valné hromady,
  2. přezkoumávat roční nebo mimořádnou účetní závěrku a podávat o výsledku zprávu valné hromadě,
  3. předkládat valné hromadě i předsednictvu svá vyjádření, doporučení a návrhy na rozhodnutí,
  4. nahlížet kdykoliv do evidence, účetnictví a ostatních dokladů svazku,
  5. přezkoumávat výkon působnosti předsednictva,
  6. účastnit se svým zástupcem jednání předsednictva.

Článek 16
Složení, ustanovení a funkční období revizní komise

 1. Revizní komise má tři členy.
 2. Členové revizní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen revizní komise nesmí být zároveň členem předsednictva.
 3. Funkční období členů revizní komise volených valnou hromadou je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolena nová revizní komise a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba členů revizní komise je možná.
 4. Revizní komise volí za svého středu předsedu revizní komise, který zastupuje komisi navenek.
 5. Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsedovi svazku. V takovém případě končí výkon funkce člena revizní komise dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Kooptace jiného člena revizní komise není možná.
 6. Pokud ze své funkce odstoupí jeden člen revizní komise, pracuje dále komise ve dvoučlenném složení. Při odstoupení více členů revizní komise, musí být svolána do 30 dnů mimořádná valná hromada k volbě nové revizní komise.

Článek 17
Zasedání a jednání revizní komise

 1. Revizní komise zasedá nejméně dvakrát ročně.
 2. Revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna osobně většina jejích členů.
 3. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných revizní komisí je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů revizní komise.

D) Předseda svazku

Článek 18
Postavení a působnost předsedy svazku

 1. Předseda svazku je oprávněn jednat jménem svazku a činit právní úkony při zajišťování řízení a činnosti svazku. Předseda svazku je statutárním zástupcem svazku.
 2. Předsedu svazku volí a odvolává valná hromada. Předseda svazku svolává jednání předsednictva a je předsednictvu a valné hromadě odpovědný za svou činnost.
 3. Funkční období předsedy svazku je dvouleté, neskončí však dříve, než je zvolen nový předseda svazku, a to i v případě změny zástupce člena svazku. Opětovná volba předsedy svazku je možná.
 4. Předseda svazku se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, usneseními z valné hromady a usnesením předsednictva.
 5. Předseda svazku odpovídá za zajištění:
  1. řádného vedení předepsané evidence a účetnictví
  2. přezkoumání hospodaření svazku (audit),
  3. roční nebo mimořádné účetní závěrky.
 6. Předseda svazku může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným předsednictvu. V takovém případě končí výkon funkce předsedy svazku dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo projednat předsednictvo. Po skončení výkonu funkce předsedy svazku nastupuje na jeho místo místopředseda svazku. Kooptace jiného člena svazku není možná.
 7. Jménem svazku se předseda svazku podepisuje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis. Pro platnost dokumentu stačí jen podpis předsedy svazku.
 8. Místopředseda svazku zastupuje předsedu svazku ve všech jeho činnostech. Při zastupování se na činnost místopředsedy svazku vztahují veškerá ustanovení o předsedovi svazku.
 9. Pro jednání jménem svazku může předseda svazku, předsednictvo, nebo valná hromada pověřit i jiného člena svazku.

Část IV. Majetek, hospodaření svazku, kontrola

Článek 19
Majetek svazku

 1. Majetek svazku je tvořen členskými příspěvky, dary, dotacemi a ziskem z vlastní činnosti.
 2. Při vytvoření svazku nevkládají členové do svazku žádný movitý či nemovitý majetek Pokud se tak dále stane na základě rozhodnutí příslušného orgánu toho kterého člena svazku a rozhodnutí valné hromady, bude ocenění tohoto vkladu provedeno znaleckým posudkem.

Článek 20
Hospodaření svazku

 1. Příjmy svazku tvoří:
  1. členské příspěvky,
  2. další příspěvky členů svazku,
  3. dotace a dary,
  4. finanční prostředky získané vlastní činností svazku.
 2. Hospodaření se řídí rozpočtem schváleným valnou hromadou.
 3. Návrh rozpočtu valné hromadě předkládá předsednictvo.
 4. Za řádné vedení evidence a účetnictví odpovídá předseda svazku.
 5. Svazek vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
 6. Po skončení účetního období je předseda svazku povinen zabezpečit sestavení účetní závěrky v termínu dle platných předpisů. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se svazek nachází.
  Obdobně musí být sestavena mimořádná účetní závěrka.
 7. Roční účetní závěrku předloží předseda svazku k projednání v předsednictvu a k přezkoumání revizní komisi (v případě potřeby k prověření auditorovi). Předsednictvo předkládá účetní závěrku ke schválení valné hromadě.
 8. Za hospodaření svazku odpovídá předseda svazku.

Článek 21
Odpovědnost za hospodaření

 1. Svazek odpovídá za své závazky celým svým majetkem.
 2. Členové svazku ručí za závazky svazku pouze do výše svých splacených členských příspěvků a případných dalších příspěvků.
 3. Zisk se na základě rozhodnutí valné hromady rozdělí mezi členy svazku v poměru, který odpovídá výši jejich členských příspěvků. Ve stejném poměru se členové svazku budou podílet na úhradě ztráty svazku.

Článek 22
Kontrola svazku jeho členy

 1. Členové svazku mají právo nahlížet do účetních dokladů a dalších listin svazku za účelem kontroly jeho hospodaření.

Část V. Zánik svazku

Článek 23
Podmínky zániku

 1. Svazek může být zrušen na základě rozhodnutí soudu, na základě změny právních předpisů, nebo rozhodnutím valné hromady o zrušení svazku.
 2. Svazek zaniká ke dni výmazu z registru vedeného u příslušného orgánu státní správy. Zániku svazku předchází jeho zrušení a likvidace, pokud jmění svazku nepřechází na právního nástupce.
 3. Způsob provedení likvidace svazku při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
 4. O způsobu vypořádání (likvidačního zůstatku či ztráty) majetku svazku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek či ztráta přitom bude rozdělen mezi všechny členy ve výši poměru členských příspěvků.

Část VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

Článek 24

V případě, že některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.

Článek 25
Účinnost

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace