Cestovní ruch a rekreace

V mikroregionu Cezava existují v rámci jižní Moravy i České republiky pouze průměrné předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Největší potenciál spočívá v kulturně historických památkách a atraktivitách území. Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu je zvýrazněn výhodnou polohou území v zázemí brněnské aglomerace, což je zdůrazněno i dobrým dopravním spojením s Brnem.
 
 

Turistické cíle a atraktivity

Mikroregion Cezava nabízí svým návštěvníkům celou řadu turistických cílů a atraktivit, přestože nemá jako celek příznivé krajinné předpoklady pro využití v oblasti aktivit cestovního ruchu a rekreace. Jedná se většinou o intenzivně zemědělsky využívanou oblast rovinného charakteru (Dyjsko-svratecký úval), která přechází ve zvlněnou pahorkatinu pouze v okrajových částech mikroregionu (oblast Výhonu, Prackého kopce a jihozápadního okraje Ždánického lesa). Mikroregion Cezava je charakteristický velice nízkou lesnatostí (podíl lesů na rozloze mikroregionu činí pouze 4,4%, pro srovnání v Jihomoravském kraji se jedná o 33%). Mírně zvlněná krajina mikroregionu (nadmořská výška se pohybuje v intervalu 180 - 380 m n. m.) skýtá dobré podmínky pro cykloturistiku. Atraktivní cíl pro cykloturistické a pěší výlety skýtají rozsáhlé a velmi zachovalé lesní partie Ždánického lesa, které leží v blízkém sousedství mikroregionu jihovýchodním směrem. Za jednu z možných nástupních cest do oblasti Ždánického lesa lze zvolit trasu starodávné kupecké cesty Těšanka, která v minulosti tvořila jednu z odboček Jantarové stezky a vedla z Těšan přes Ždánický les k Buchlovu a Velehradu.

Z přírodních památek a zajímavostí, nacházejících se na území mikroregionu Cezava, jmenujme např. Žabárník (přírodní památka, údolní niva Dunávky s říčním porostem a umělou nádrží, lokalita významná výskytem ptáků a obojživelníků - k.ú. Sokolnice), Špice (přírodní rezervace, příkrý jižní svah se vzácnými stepními rostlinnými a živočišnými druhy - k.ú. Újezd u Brna), Písky (přírodní památka, výskyt pískomilné květeny a živočichů v nivě Litavy - k.ú. Žatčany) a Nové Hory (přírodní památka, sz. svah Výhonu, výrazně modelovaný sesuvy v mladotřetihorních jílech a vápencích, s rostlinnými společenstvy vzácných a ohrožených druhů rostlin - k.ú. Blučina).

Turisticky daleko silnější lákadla na území mikroregionu Cezava představují kulturně historické památky a atraktivity. Do katastrů pěti obcí mikroregionu (Kobylnice, Sokolnice, Telnice, Žatčany a Újezd u Brna) zasahuje krajinná památková zóna Slavkovské bojiště. Tuhé boje v době bitvy u Slavkova se odehrály zejména na katastru Sokolnic a dále Kobylnic a Újezdu u Brna. Bezprostředně za hranicí mikroregionu se nachází jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst areálu bojiště, Mohyla míru na Prackém kopci. Jedná se o secesní památník z let 1910 - 1912, první mírový památník v Evropě. Pod kaplí se nachází ossarium s ostatky padlých z bitvy 2.12.1805, které byly na bojišti nalezeny ve 20. století. V roce 1925 byl postaven objekt muzea s expozicí o bitvě. Památník se nachází na místě, kde francouzský armádní sbor rozhodl o vítězství v bitvě. Památník Mohyla míru navštíví ročně přibližně 30 tis. návštěvníků, z větší části cizinců.

Z dalších významnějších turistických cílů jmenujme město Židlochovice a obce Blučina, Sokolnice, Těšany, Měnín, Moutnice, Žatčany a Telnice. Židlochovice představují malebné městečko, někdejší obchodní středisko na Jantarové stezce. Zdejší původně renesanční zámecký areál byl ve 20. letech 18. století přestavěn podle vzoru francouského Versailes do dnešní barokní podoby. Zámek se později stal oblíbeným letním sídlem prezidenta T. G. Masaryka a v současnosti je využíván k reprezentativním účelům k významným mezistátním setkáním. Rozlehlý, volně přístupný zámecký park přechází v oboru, kde jsou chována stáda muflonů a jelenů sika Dybowského. Na náměstí se nachází renesanční radnice ze 16 století.

V Těšanech se nachází raně barokní jednoposchoďový zámek, v barokní kovárně z 18. století je umístěna expozice kovářství a kolářství, součást Technického muzea v Brně. Na návsi a v okolí kovárny stojí několik barokních soch. V Sokolnicích se nachází v jádře renesanční zámek, upravený barokně a později ve stylu anglické gotiky, dnes se zde nachází domov důchodců. U zámku je anglický zámecký park, v obci se dále nachází barokní sýpka. V Moutnicích se nachází několik historických selských stavení a rozařínská zvonice, v Blučině pozdně renesanční budova radnice.

Dominantami řady obcí mikroregionu jsou církevní stavby a památky. Z církevních staveb uveďme například mohutný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blučině, jedná se o kostel s pozdně románským jádrem z konce 13. století, později upravovaný v období gotiky a renesance, v Měníně farní kostel sv. Markéty s gotickým jádrem z konce 14. století a barokní lodí z konce 17. století a kapli sv. Floriána, v Moutnicích pozdně románský farní kostel sv. Jiljí ze 13. století, v Nikolčicích rokokový farní kostel sv. Jakuba Staršího z 18. století, v Otnicích pozdně klasicistní kostel sv. Aloise a sv. Havla, v němž se nachází gotická socha Madony, v Sokolnicích zámecká kaple, v Telnici původně románská farní kostel sv. Jana Křtitele z 12. stol., v Těšanech kostel sv. Barnabáše a kaple vybudovaná v letech 1946 - 1947 politickými vězni, kteří se vrátili z koncentračních táborů, v Újezdě u Brna pozdně klasicistní kostel sv. Petra a Pavla a novoronánská kaple sv. Antonína Paduanského, v Žatčanech v jádru gotický farní kostel Nejsvětější Trojice ze 14 století, který byl později několikrát upravován a v Židlochovicích vrcholně barokní farní kostel Povýšení sv. Kříže z 18. století s barokními sochami v okolí kostela a gotická věž z 15. století jako zbytek původního kostela.

Jako specifikum mikroregionu může být chápáno množství archeologických nalezišť na katastrech obcí Blučina (připravuje se zde projekt Archeoparku), Kobylnice, Otnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna, Žatčany a Židlochovice.

Nesporně významnou roli v turistické nabídce mikroregionu tvoří vinařství a vinařská turistika. Území mikroregionu Cezava patří do Brněnské vinařské oblasti. Největším vinařským centrem mikroregionu je město Židlochovice, zdejší horenské právo vydané v roce 1379 patří k nejstarším na Moravě. Ve městě sídlí vinařská Lesní společnost Jihomoravské lesy. Dalšími významnějšími vinařskými obcemi mikroregionu jsou Blučina s vinným sklepem Milana Hanuše, Nikolčice, Těšany a Újezd u Brna. Obce Blučina, Měnín, Moutnice, Nikolčice, Otnice, Rajhradice, Sokolnice, Telnice, Těšany, Újezd u Brna a Židlochovice jsou zapojeny do projektu Moravské vinařské stezky (obce s výjimkou Nikolčic by měly ležet na trase plánované Brněnské vinařské stezky, obec Nikolčice leží na trase Velkopavlovické vinařské stezky.